Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Kan jeg sone med fotlenke?

Jeg har blitt dømt til ubetinget fengsel for å ha kjørt for fort. Dommen sier imidlertid ingenting om hvordan dommen skal sones. Jeg har hørt at det er mulig å sone hjemme med fotlenke. Kan dette være aktuelt i mitt tilfelle?

Dersom en ubetinget fengselsdom er på maksimalt 4 måneder og den dømte har fast bopel og arbeid, så er sannsynligheten stor for at dommen kan gjennomføres ved soning med fotlenke. Det er kriminalomsorgen som avgjør i det enkelte tilfellet om soning med fotlenke kan gjennomføres. Den domfelte må selv søke om dette.

Hva taler imot at jeg kan sone med fotlenke?

Følgende forhold vil automatisk hindre deg i å få sone en ubetinget fengselsdom med fotlenke:

 • Dommen er på mer enn 4 måneders fengsel.
 • Du har ikke fast bopel. Campingvogn, båt o.l. aksepteres ikke.
 • Du har ikke fast arbeid, skole, eller er under andre tiltak. Dette gjelder ikke ved arbeidsuførhet.
 • Dersom en person i husstanden over 18 år ikke samtykker til at du kan sone med fotlenke i hjemmet deres. Det kan imidlertid godtas at domfelte bor hos familie eller venner dersom medlemmer av husstanden ikke velger å samtykke.
 • Dersom du har flere tidligere dommer og disse sammen med den nye dommen til sammen utgjorde mer enn 4 måneders ubetinget fengsel.
 • Dersom du ikke er norsk statsborger, så må du har gyldig arbeids eller oppholdstillatelse i Norge for å få sone med fotlenke.
 • Dersom du er dømt for vold eller seksualforbrytelser mot noen som man bor eller har bodd sammen med.
 • Dersom det ikke er mulighet til telefonforbindelse i boligen, enten i form av fasttelefon eller mobiltelefon. Dette har sammenheng med digital kontroll av selve fotlenken og at Kriminalomsorgen skal kunne komme i kontakt med deg.

Følgende forhold kan være til hinder for å få en søknad om soning med fotlenke innvilget:

 • Dersom du nylig er siktet for nye straffbare forhold.
 • Dersom du har fast arbeid og ukentlig arbeidstid er under 20 timer.
 • Dersom lovbruddet du er dømt for er begått i eget hjem, er forbrytelser mot andre medlemmer av husstanden eller det gjelder volds eller seksualforbrytelser.
 • Dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot at soning med fotlenke er forenelig med dette.
 • Dersom du bor i et bofellesskap, studentbolig eller lignende hvor deler av boligen deles med «ikke samboende» mennesker. Med det menes personer som den dømte ikke har nære relasjoner til.

Særlige regler for personer under 18 år.

Det er en del særregler som gjelder for personer under 18 år, som gjør at mange av ovenstående forhold kan fravikes for å holde den mindreårige ute av fengsel. Blant annet så gjelder ikke kravet til at dommen kan være på maksimalt 4 måneder og det kan sones i hjemmet selv om de straffbare forholdene har skjedd der.

Du må selv søke om å sone med fotlenke.

Utgangspunktet er at den dømte selv aktivt må søke om å sone med fotlenke. Man kan nok imidlertid oppleve at kriminalomsorgen tar kontakt etter en dom og opplyser om at din dom er egnet for å sones med fotlenke, og oppfordrer deg dermed til å søke om dette.

Du må med andre ord selv søke om og samtykke til soning med fotlenke. Som en del av dette skal det settes opp en plan for dine daglige gjøremål og lignende som du må forholde deg til. Kriminalomsorgen kan også sette bestemte forutsetninger som at du skal følge opp en bestemt behandling, medisinering, holde deg unna bestemte personer eller miljø m.m. Du kan nekte dette, men da vil du heller ikke få innvilget soning med fotlenke og må ta turen i fengsel.

 Hvordan foregår soning med fotlenke?

Først må du oppfylle kravene til å få sone med fotlenke og ha søkt om dette. Når dette er gjort vil Kriminalomsorgen vurdere din søknad og foreta en vurdering av aktuell bolig, for å forsikre seg om at denne er egnet for hjemmesoning med fotlenke.

Du vil sammen med Kriminalomsorgen sette opp en gjennomføringsplan for hvor du kan bevege deg når du er hjemme. Videre skal det planlegges når du kan forlate hjemmet og når du skal være tilbake. Dersom denne planen avvikes vesentlig, eventuelt gjentatte ganger, så kan du risikere å måtte fullføre dommen i fengsel.

Ved nødsituasjoner kan du forlate hjemmet, for eksempel for å oppsøke sykehus, men du må da gi beskjed om dette så fort som mulig til Kriminalomsorgen.

Når soningen starter vil du naturligvis få en fotlenke rundt ankelen. Denne kan ikke fjernes uten at Kriminalomsorgen fanger dette opp. Det vil også bli installert teknisk utstyr i boligen som skal kommunisere med fotlenken. Når dette utstyret påmonteres vil det normalt alltid bli tatt urinprøve og alkotest. Det er med andre ord lurt å være rusfri i god tid før soningen starter.

Du må holde deg rusfri under hele soningen med fotlenke. Dette gjelder også alkohol. Tester vil bli gjennomført med uvarslet besøk, når som helst på døgnet. Vanligvis får du et varsel få minutter før slik at du kan ta eventuelle hensyn. Tester skal gjennomføres så skånsomt som mulig, spesielt med tanke på besøkende og lignende.

Du kan bevege deg fritt rundt i huset dersom huset ikke er unormalt stort. I så fall kan det besluttes begrensninger på hvilken del av boligen som kan benyttes. Et mindre begrenset område av utearealet skal medregnes slik at du kan trekke luft, men du kan ikke bevege deg fritt rundt i hagen. Du kan med andre ord ikke sone en fengselsdom ved å kose deg med hagearbeid i egen hage.

Dersom du blir syk eller må være hjemme med syke barn, så må dette dokumenteres med legeattest. Dersom sykdom varer mer enn 7 dager, så skal straffegjennomføringen normalt avbrytes frem til du er frisk.

Det vil foretas i gjennomsnitt 2 kontroller i uken, fortrinnsvis hjemme eller på arbeidsstedet. Hjemmekontroll skal normalt varsles få minutter i forveien, men det kan utelates. Kontroll skal gjennomføres diskret og respektfullt.

Må jeg informere arbeidsgiver om dommen?

Du må påregne at Kriminalomsorgen kontakter arbeidsgiver for å forsikre seg om at du har et reelt arbeidsforhold der, slik som du har beskrevet. Kriminalomsorgen vil normalt kontakte arbeidsgiver og kreve at det oppnevnes en kontaktperson som er overordnet. Denne personen skal gi Kriminalomsorgen beskjed dersom du uteblir fra arbeidet. En ordning med kontaktperson kan utelates i spesielle tilfeller.

Du har også begrensninger i forhold til fleksibilitet når det kommer til arbeidstiden og hvor du kan bevege deg mens du er på jobb, dersom dette ikke er en typisk del av hverdagen på jobben.

Du bør med andre ord derfor varsle arbeidsgiveren om dommen og at du skal sone med fotlenke, da denne vil finne ut av dette uansett. Dette er også en fin måte til å forklare din versjon av dommen og forsikre arbeidsgiver om at det ikke er noe som vil gjenta seg, eller ha annen påvirkning på din fremtid hos arbeidsgiveren.

Kan jeg følge opp barna i forhold til skole og fritidsaktiviteter?

Normalt vil du få inntil 5 timers permisjon i uken. Dette er ment til å kunne gjennomføre innkjøp, følge opp barn og forøvrig ivareta dine sosiale forpliktelser. Det kan også innvilges inntil ett døgns samlet permisjon en gang i måneden.

Henting og følging av barn til skole, samt fritidsaktiviteter til disse, kan det tas hensyn til i begrenset grad. Dersom du er alene om omsorgen vil det vises ekstra fleksibilitet i forhold til dette.

Ikke forsøk å fjerne fotlenken

Det finnes mye informasjon på internett om hvordan du kan lure systemet ved å midlertidig fjerne fotlenken eller manipulere systemet. Mest sannsynlig vil dette fort oppdages. Dersom du likevel skulle lykkes med dette, så er det stor risiko for å bli avslørt ved gjennomføring av kontroll.

Dersom bevist fikling med utstyret oppdages, må du påregne å sone resten av dommen i fengsel.

Kommer en dom, som er sonet med fotlenke, fortsatt med på en politiattest?

Det har ingenting å si om en ubetinget fengselsdom sones med fotlenke eller i tradisjonelt fengsel med tanke på om dommen kommer frem på en politiattest. Det er hva du er dømt for og straffen for dette som avgjør om saken skal med på en politiattest. Forholdet vil i alle tilfeller bli stående i strafferegisteret selv om det muligens ikke vil bli tatt med på en politiattest.

Copyrighted content. All Rights Reserved.