Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Når foreldes en faktura?

Jeg har mottatt et betalingskrav på en vare eller tjeneste jeg fikk levert for mange år siden. Jeg er sikker på at kravet er oppgjort men klarer ikke å finne kvittering. Kan en kreditor forfølge en ubetalt faktura til evig tid eller blir pengekravet foreldet?

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år for pengekrav

For vanlige pengekrav som en ubetalt faktura er så er foreldelsesfristen 3 år fra det tidspunktet kreditor (den som har penger til gode) tidligst kunne kreve betaling.

Vær spesielt oppmerksom på at det er tidspunktet kreditor kunne kreve betaling som er avgjørende, ikke når kreditor velger å fakturere. Her syndes det mye og mange har mangelfull kompetanse i forhold til dette og forholder seg automatisk til forfallsdato. Dette gjelder også hos inkassobyrå, forliksråd og namsmennene som ofte ikke har tilstrekkelig kunnskap i følge inkassoguiden.no.

Gjeldsbrev og pengelån foreldes etter 10 år

Det er et unntak i foreldelsesloven for rene pengelån og fordringer som er sikret med et gjeldsbrev. Her er foreldelsesfristen 10 år.

Rettslige skritt bryter foreldelsesfristen og gir 10 nye år

Dersom en fordringshaver igangsetter rettslige skritt på fordringer som ikke allerede er foreldet så oppstår det en ny foreldelsesfrist på 10 år. Eksempler på slike rettslige skritt er forliksklage eller begjæring om utlegg.

Erkjennelse bryter foreldelsesfristen

Dersom skyldner uttrykkelig erkjenner gjelden enten ved direkte erkjennelse eller ved sin handlemåte så avbrytes foreldelsesfristen som begynner å løpe fra nytt fra tidspunktet for erkjennelsen. En innbetaling på kravet (f.eks. betaling av avdrag) anses i denne sammenheng som erkjennelse og bryter foreldelsesfristen.

Det må her skilles mellom erkjennelse i forhold til erkjennelse etter lov om foreldelse av fordringer og erkjennelse i forhold til kravets rettmessighet. En delbetaling medfører ikke automatisk erkjennelse av kravets rettmessighet selv om inkassobyråene ofte vil påstå dette.

Foreldelse er endelig!

Når et krav er foreldet så har kreditor (og dermed også inkassobyrået) mistet sin rett for godt til å kreve gjelden dekket. Det betyr at dersom du ved et uhell foretar en delbetaling på foreldet gjeld så er ikke kravet gyldig igjen. Foreldelse er endelig.

Vær oppmerksom på at foreldelse ikke medfører at kreditor kan ta imot betaling på gjelden. Dersom du med et uhell betaler et foreldet krav så er ikke kreditor forpliktet til å betale dette tilbake. Kreditor har også lov til å be om betaling men har ikke lov til å true med inkasso eller rettslige skritt eller forsøke å gjennomføre dette. Det kan heller ikke registreres en betalingsanmerkning for et foreldet krav.

Vær oppmerksom på eventuelle foreldete renter på gamle krav

Dersom du sliter med gamle inkassokrav som allerede har vært til rettslig behandling så bør du være oppmerksom på at renter foreldes etter 3 år selv om hovedkravet foreldes etter 10 år. Vi anbefaler deg å lese egen artikkel om temaet hos inkassoguiden vedrørende foreldelse av renter.

Copyrighted content. All Rights Reserved.