Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hvor mye kan jeg tjene skattefritt?

Som et utgangspunkt er all arbeidsinntekt i Norge skattepliktig. Det finnes imidlertid ordninger og minstesatser som gjør at du faktisk kan tjene betydelige beløp skattefritt dersom du innordner deg til skattesystemet vårt.

I utgangspunktet så skal du skatte fra første krone du tjener. Imidlertid så gjør ordningen med minstefradrag og klassefradrag i alminnelig inntekt at det i realiteten ikke medfører at man betaler skatt før innslagspunktet for trygdeavgift slår inn. Dette medfører at alle skatteytere som anslår at de vil tjene under kr 55000,- pr år. Så lenge man har årlig inntekt under denne grensen så oppleves hele inntekten som skattefri.

Hvor mye kan jeg tjene fra en arbeidsgiver før jeg må betale skatt?

Dersom du gjør mye småjobber for forskjellige oppdragsgivere så kan det godt være at du ikke er pliktig til å betale skatt for denne jobben. Det finnes nemlig et lavt innslagspunkt som du kan tjene fra bestemte typer arbeidsgivere før du trenger å tenke på skatt.
I tillegg til det som omfattes av frikortgrensen så finnes det visse minstesatser man kan tjene fra en arbeidsgiver før det skal betales skatt av denne. Denne minstegrensen er uansett minimum kr 1000,- fra en arbeidsgiver og er større for enkelte spesielle arbeidsgiver som nevnt under.

Du kan tjene opptil kr 1000,- skattefritt fra hver enkel arbeidsgiver.

Dersom du tar på deg mange småjobber fra forskjellige arbeidsgivere så kan du tjene opptil kr 1000,- fra hver enkelt arbeidsgiver før du må skatte av inntektene.

Tjen opptil kr 6000,- fra private oppdragivere i private hjem

Du kan ta på deg oppdrag for private oppdragsgivere i dere hjem. Dette han være hagearbeid, maling, fjerning av avfall, arbeid på bilen og lignende.


Vær oppmerksom på at det er mange begrensninger her både i skattereglene og i andre regler om håndverkertjenester og lignende. Du har for eksempel ikke lov til å gjøre typisk verkstedarbeid på bilen til personer du ikke deler husstand med men du står fritt til å vaske bilen for andre.

Du har heller ikke lov til å ta slike oppdrag dersom du driver firma i samme bransje. Dette betyr at du har lov til å måle et gjerde hos andre selv om du er utdannet maler eller jobber i et malerfirma. Du har imidlertid ikke lov til dette dersom du driver eget malerfirma.

Oppdragsgiver har rapporteringsplikt til skatteetaten

Den som får utført slikt arbeid i hjemmet er pliktig til å innrapportere dette til skatteetaten selv om det er snakk om skattefrie beløp under kr 6000,-. Videre så kan det ikke utbetales mer enn kr 60000,- til flere arbeidstakere fra en og samme private oppdragsgiver selv om ingen har fått utbetalt mer enn kr 6000,- hver. I så fall må den private arbeidsgiveren betale arbeidsgiveravgift for alle oppdragene, også de som var omfattet av dette før denne grensen var nådd. Dette vil imidlertid ikke berøre arbeidstakere som allerede har utført og fått betalt for skattefrie oppdrag under kr 6000,-.

Tjen opptil kr 10000,- fra lag, foreninger og institusjoner

Du kan tjene opptil kr 10000,- skattefritt fra en og samme institusjon som «ikke har erverv som formål». Dette er typisk honorar som styrehonorar, idrettsleder eller idrettsdommer. Honorar fra veldig organisasjon som f.eks. Røde kors eller lignende omfattes også av dette.

Pass på at det ikke blir næringsvirksomhet?

Dersom du utnytter ovenstående systematisk så kommer det til et punkt hvor det blir næringsvirksomhet. Dersom du tar på deg den ene malejobben etter den andre hvor alle er under kr 6000,- så vil skatteetaten etter hvert anse dette som næringsvirksomhet. Dersom du til stadighet tar på deg idetiske oppdrag så taler dette for å betrakte det som næringsvirksomhet på et tidligere tidspunkt enn dersom oppdragenes karakter varierer mye.

Vær oppmerksom på at det er du som skatteyter som er ansvarlig for å selv å sørge for å registre virksomheten som næringsvirksomhet. Skatteetaten har i utgangspunktet en kontrollfunksjon men vil også hjelpe deg med rådgivning i forhold til tvil om skjæringstidspunktet.

Det er lurt å sørge for skriftlig kommunikasjon med skatteetaten i slik henseende med tanke på sanksjoner fra skatteetaten i ettertid. Selv om et svar fra skatteetaten ikke alltid vil være bindende så er det dokumentasjon på at du har handlet i god tro og dermed vil slippe ekstra straffereaksjoner som tilleggsskatt og eventuell straffeforfølgning.

Andre skattefrie inntekter

Det finnes flere andre inntekter som er skattefrie og som nødvendigvis ikke er et resultat av arbeidsinnsats. Eksempler på dette er utleie av hybel i egen bolig eller gevinst ved salg av bolig som du selv har bodd i minst ett av de to siste årene for å nevne noe. Her er det ikke noe beløpsgrense så lenge du oppfyller kravene til egen botid.

Du kan også motta gaver fra arbeidsgiver i forbindelse med jul, fødselsdager og andre personlige begivenheter skattefritt, innenfor gitte forutbestemte rammer.

Ellers er det vel velkjent at alle gevinster fra Norsk Tipping er skattefrie. Det er kanskje på tide å sette seg inn i hvordan man kan maksimere muligheten for å vinne mest mulig i lotto?

Copyrighted content. All Rights Reserved.