Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva gjør man når eksen nekter å selge felles bolig?

Når man er gift eller samboere og kjøper bolig i sammen er det normalt at boligen eies i fellesskap med en felles eierbrøk på 50/ 50. Partene eier da en ideell andel hver som kan selges og pantsettes hver for seg. Problemet er imidlertid at en ideell andel er nærmest umulig å få solgt hvis man ser bort fra enkelte spekulanter som er villige til å kjøpe dette i spekulativ hensikt hvis prisen er lav nok.

Du kan kreve sameiet oppløst ved tvangssalg!

Dersom eksen blånekter på å selge felles bolig så er den kun en måte man kan komme seg ut av dette på, nemlig ved å begjære tvangssalg av hele boligen. I motsetning til en panthaver som har f.eks. utleggspant og kun kan kreve andelen det er utleggspant i tvangssolgt, så kan en av deleierne begjære sameiet oppløst og kreve tvangssalg av hele boligen. Motparten på sin side har forkjøpsrett og kan kreve å få kjøpt boligen til den samme prisen som oppnås under tvangssalgsprosessen. Dette gjør det svært lite gunstig for den parten som eventuelt velger å begjære tvangssalg for å komme seg ut av eierforholdet på felles bolig.

Vi går ikke nærmere inn på formelle prosessen er for å begjære tvangssalg for den som vil ut av sameiet eller hvordan den andre eieren går frem for å benytte seg av forkjøpsretten. Hvordan selve tvangssalgsprosessen skal foregå fremgår av lov om tvangsfullbyrdelse. Dersom du er part i en slik tvist bør du uansett rådføre deg med advokat underveis i prosessen uansett om du er den parten som vil ut av sameiet eller du vil beholde boligen.

En kilde til frustrasjon og lovlig utpressing.

Den som vil beholde boligen ved samlivsbrudd kan på denne måten skaffe seg et godt gammeldags «balletak» på motparten som flytter og vil selge boligen. Den som flytter og vil selge boligen vil ofte ha behov for pengene til egenkapital til ny bolig og kan havne i en vanskelig situasjon. Den andre parten på sin side kan bruke dette til å presse ned prisen på det denne skal betale for å kjøpe den andre ut av boligen. Den som ønsker å beholde boligen og kjøpe motparten ut beholder dermed alle sterke kort på hånden og kan nærmest drive med utpressing for å oppnå en gunstig pris.

Du kan lese mer om tvangsssalg på tvangssalg.net eller på inkassoguiden.no hvor du også kan lese andre relevante råd relatert til økonomiprobler som ofte oppstår i forbindelse med samlivsbrudd.

Copyrighted content. All Rights Reserved.