Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hvordan kaste ut en leietaker som ikke betaler husleien?

Jeg leier ut hybelen i boligen min men leietaker betaler ikke husleie som avtalt. Hvordan går jeg frem for å kaste ut leietakeren på lovlig måte?

Lovlig utkastelse av leietaker!

Innledningsvis gjør vi spesielt oppmerksom på at selvtekt i form av å kaste ut en leietaker som ikke betaler husleie er straffbart og kan i tilegg medføre erstatningsansvar. Det er kun namsmannen som kan forestå lovlig utkastelse av en leietaker som ikke betaler husleien når de formelle kravene til slik utkastelse (tvangsfravikelse) foreligger.

Dersom det foreligger klausul i leiekontrakten om at utkastelse kan finne sted uten søksmål så har du en mye enklere og kortere prosess foran deg en hvis dette ikke foreligger. En slik klausul er imidlertid med i de aller fleste standardiserte leiekontrakter men dersom dette ikke skulle foreligge må saken først opp i Tingretten som må avsi en kjennelse om dette før en eventuell begjæring om utkastelse kan sendes til namsmannen.

Dersom du har en slik klausul så kan du så fort husleien er misligholdt sende leietakeren et varsel om tvangsfravikelse med 14 dager betalingsfrist. Dersom leietaker ikke betaler seg à jour med husleien eller flytter innen denne fristen så kan du følge opp med å sende en begjæring om fravikelse (begjæring om utkastelse) til namsmannen/ namsfogden. Denne begjæringen vil igangsette en prosess som gjerne tar 1-3 måneder for å få kastet ut leietakeren på lovlig vis. Skjemaer til bruk ved varsel og begjæring om utkastelse kan du få tak i hos dokumentbutikken.com. Du kan lese mer om temaet om utkastelse av en leietaker som ikke betaler husleien i denne artikkelen hos inkassoguiden.no.

For å unngå å risikere å tape minst mulig penger i en slik prosess er det viktig å igangsette prosessen relativt raskt etter at misligholdet har inntruffet. For å forebygge/ begrense tap i en slik prosess er det viktig å sikre seg med et depositum tilsvarende minimum 3 måneders husleie.

Copyrighted content. All Rights Reserved.