Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hvordan håndtere et urettmessig inkassokrav

Dersom du mottar et inkassokrav eller inkassovarsel på et krav du mener er feil er det viktigste at du så fort som mulig melder i fra om at kravet er omtvistet til kreditor og eventuelt til inkassobyrået dersom saken har gått så langt. Dersom du har innsigelser det er rimelig grunn til å få vurdert så skal det ikke legges på inkassosalær og det kan heler ikke registreres betalingsanmerkning. Vi anbefaler skriftlig kommunikasjon, gjerne på e-post da det er lett å kunne dokumentere i ettertid.

Du kan lese mer om problemstillingen med omtvistet krav som sendes til inkasso på inkassoguiden.no.

Meld i fra om overtramp til Finanstilsynet

Dersom du mener du er utsatt for lovstridig inkassopågang så er det viktig at du melder i fra til Finanstilsynet slik at de kan igangsette undersøkelser og eventuelt pålegge inkassobyrået å endre sine rutiner. I graverende kan de frata inkassobyrået sin inkassobevilling og politianmelde selskapet med henblikk på straffeforfølging. Akkurat dette skjedde med det omstridte inkassobyrået Oslo Creditservice AS. De ble fratatt sin inkassobevilling og ble politianmeldt av Finanstilsynet.

Vi er kjent med at innfordringen av de tvilsomme kravene til Oslo Credittservice er overtatt av selskapet Pri Credit, et selskap som Finanstilsynet sannsynligvis følger med argusøyne. Vær ekstra oppmerksom dersom du mottar krav via dette selskapet og reager umiddelbart samt meld i fra til Finanstilsynet ved den minste mistanke om overtramp av gjeldene inkassolovgivning.

Urettmessige betalingsanmerkninger melder du i fra om til Datatilsynet

Det foreligger klare retningslinjer i forhold til når det er lov til å registrere en betalingsanmerkning og hvilke forutsetninger som må være oppfylt. Dersom et krav er omtvistet og det foreligger en innsigelse som det er rimelig at debitor får vurdert ut i fra debitors subjektive forståelse så kan det ikke registreres betalingsanmerkning på saken. Omtvistede saker skal først behandles i rettsapparatet og kan først registreres med betalingsanmerkning når oppfyllelsesfristen er utløpt i en rettskraftig dom.

Det lønner seg å bruke inkassoklagenemnda

Inkassovirksomhet har en egen klagenemnd, inkassoklagenemnda (Finansklagenemnda inkasso f.o.m. 1.1.2017.). f Alle tvister vedrørende rettmessigheten av utenrettslige inkassoomkostninger, før saken eventuelt har vært til behandling i rettsapparatet, kan behandles i inkassoklagenemnda. Før du klager til inkassoklagenemnda må du ha tatt forholdet opp med inkassoselskapet som på sin side har avvist din innsigelse med inkassoomkostningene. Det er viktig at du deretter reagerer fort slik at inkassoselskapet ikke sender saken til forliksrådet. Behandling i forliksrådet er risikosport i forhold til behandling i inkassoklagenemnda. Inkassoklagenemnda har i motsetning til forliksrådet juridisk kompetanse og er således forutsigbare i sine avgjørelser da de bruker loven riktig. Det er utallige skrekkeksempler på hårreisende avgjørelser som er avsagt i landets mange forliksråd. Husk at du i slike tilfeller kan anke til Tingretten, pass i så fall på å overholde ankefristen.

Copyrighted content. All Rights Reserved.