Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva betyr ubetinget fengsel?

Jeg hører ofte om at personer dømmes til ubetinget eller betinget fengsel og lurer rett og slett på hva forskjellen på disse to typene er. Er ikke et fengsel et fengsel? Hva betyr egentlig ubetinget fengsel?

En ubetinget fengselsstraff betyr at det ikke foreligger vilkår for at straffen skal gjennomføres. Det betyr at den dømte må sone straffen, normalt i fengsel, eller sone hjemme med fotlenke ved såkalt hjemmesoning med mindre alvorlige dommer.

I motsetning til ubetinget fengsel så er en betinget fengselsstraff gitt med betingelser. Slike betingelser kan være at den dømte må holde seg unna ny kriminalitet i en bestemt periode. Dette kalles prøvetid. Andre betingelser kan ære at den dømte skal holde seg rusfri eller holde seg unna bestemte steder eller miljøer. Så lenge betingelsene i en betinget fengselsstraff ikke brytes i løpet av prøvetiden så slipper den dømte å sone straffen.

Er en forvaringsdom det samme som ubetinget fengsel?

En forvaringsdom er i likhet med en dom på ubetinget fengsel noe som medfører at straffen må sones. Utover dette så er det mye forskjellig. Forvaring er en straffereaksjon som er ment for de mest alvorligste forbrytelser for å beskytte samfunnet mot nye forbrytelser begått av samme person så lenge denne anses som en fortsatt trussel for samfunnet.

Den største forskjellen på en forvaringsdom og en dom på ubetinget fengsel er at en dom på ubetinget fengsel er tidsbegrenset. Det er ikke en forvaringsdom hvor det kun er oppgitt en minstetid. Etter minstetiden skal det med jevne mellomrom vurderes om den dømte fortsatt er en fare for samfunnet eller ikke og skal vurderes løslatt ut ifra den konklusjonen.

Stemmer det at man normalt ikke trenge å sone hele dommen på ubetinget fengsel?

Man hører stadig om at personer som er dømt til lange fengselsstraffer slipper ut mye før tiden. Stemmer dette og hva er så årsaken?

Tidligere var det noe som het et fengselsår, men det er fjernet for lenge siden. Tanken var at et fengselsårs ikke skulle være like lenge som et vanlig år fordi man satt i fengsel 24 timer i døgnet året rundt og ikke hadde helgefri eller lignende.

I dag er en dom på ubetinget fengsel i ett år det samme som ett kalender år. Samtidig er det en åpning i straffegjennomføringsloven om at den dømte kan prøveløslates dersom forholdene tilsier at det er forsvarlig. Hensyn til ofre, hvor vidt den dømte er rehabilitert og risikoen for nye straffbare handlinger vektlegges. Normalt vil de fleste imidlertid få denne muligheten hvis de har oppført seg greit og ikke viser tegn til videre kriminell adferd.

Tid i varetekt før domfellelse skal også trekkes i fra når en dm på ubetinget fengsel skal sones. I mer alvorlige saker sitter den dømte gjerne lenge i varetekt, slik at en del av dommen allerede er sonet når dommen endelig er rettskraftig.

I tillegg kan den dømte innvilges permisjon i kortere perioder lenge før det er aktuelt med prøveløslatelse. Alt dette i sum gjør at opplevelsen av idømt straff ikke medfører en like lang reell straffeperiode.

Hvordan kan soning med fotlenke regnes som ubetinget fengsel?

Soning hjemme med fotlenke høres nærmest ut som et lite ferieopphold i eget hjem. Den dømte må imidlertid forholde seg til et strengt regime under denne soningen og kan ikke gjøre som han vil under soningen.

For det første stilles det krav til aktivitetsplikt (arbeid) hvis den dømte er arbeidsfør. Det betyr at den dømte må gå til og fra jobb hver dag til avtalte tider. Dette medfører også at arbeidsgiver må være innforstått med dommen og gå med på enkelte vilkår.

Det er strengt regulert når den dømte kan gå inn og ut av boligen og i forbindelse med jobb må han være hjemme til et bestemt tidspunkt etter arbeidstidens slutt og forholde seg til avtalte reiserute.

Det er også mange regler når dømte soner hjemme med fotlenke. Rus er helt forbudt og det foretas uanmeldte kontroller til alle døgnets tider. Dette skal imidlertid skje på mest mulig skånsom måte, spesielt med tanke på andre hustandsmedlemmer, ikke minst eventuelle barn.

Det skal også avgrenses et område på eiendommen hvor den dømte har lov til å bevege seg på. Det betyr at den dømte normalt ikke skal kunne kose seg med hagearbeid, skru på bilen og lignende. Det vil imidlertid normalt være et lite avgrenset uteområde som den dømte kan bevege seg ut på for å få frisk luft, slik som en balkong eller lignende. Også inne i huset kan det begrenses hvor den dømte kan bevege seg, noe som kan være aktuelt or dem som har store boliger.

Det er viktig å huske på at hjemmesoning med fotlenke kun kan søkes om på straffer på under 4 måneder ubetinget fengsel. Ellers skal det gjøres en vurdering av det straffbare forholdet og hensyn til eventuelle ofre.

Copyrighted content. All Rights Reserved.